Statuten

Artikel 1 – Algemeen

1.1 De vereniging draagt de naam SitaWeb met als toevoeging: Officiële Sita Fanclub.

1.2 Zij heeft haar zetel in gemeente Arnhem.

Artikel 2 – Doel

2.1 De vereniging heeft ten doel: het informeren van fans omtrent de artiest en persoon Sita zelf en de laatste ontwikkelingen en het samenbrengen van fans van Sita, één en ander in de ruimste zin.

2.2 Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het organiseren van fandagen, het regelmatig uitgeven/publiceren van een nieuwsbrief, magazine, het ontplooien en onderhouden van een website http://www.sitaweb.nl en het organiseren van diverse clubactiviteiten.

Artikel 3 – Lidmaatschap

3.1 De vereniging kent uitsluitend gewone leden. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid zijn.

3.2 Als lid kan iemand worden toegelaten nadat schriftelijk of per email een verzoek daartoe is ingediend bij het bestuur, dat vervolgens over de toelating een besluit neemt. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Als leden zijn slechts toelaatbaar de (rechts)personen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de activiteiten van de vereniging.

3.3 De secretaris van de vereniging houdt nauwgezet een ledenregister bij.

3.4 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

3.5 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar welke telkens stilzwijgend wordt verlengt met een periode van 1 jaar tot opzegging bedoeld als in artikel 5 omschreven.

Artikel 4 – Schorsing

4.1 Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 5 – Beëindiging/opzegging lidmaatschap

5.1 Het lidmaatschap eindigt:
• a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, dan wel indien het bestuur van de vereniging na een besluit tot ontbinding van de desbetreffende rechtspersoon het lidmaatschap heeft opgezegd;
• b. door opzegging door het lid;
• c. door opzegging namens de vereniging;
• d. door ontzetting.

5.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een lidmaatschapperiode. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke uiterlijk dertig dagen voor vervaldatum lidmaatschap in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk of per email te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende vervaldatum, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is medegedeeld.

5.3 Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan aan het einde van het lopende lidmaatschapjaar geschieden door het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste 30 dagen, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, 90 dagen na vervaldatum lidmaatschapjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, casu quo aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden, heeft voldaan. Opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

5.4 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of heeft gehandeld of wanneer het betreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.5 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de bijdrage van het lopende lidmaatschapjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

5.6 Een lid kan zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, onverminderd de mogelijkheid van opzegging volgens lid 2 van dit artikel.

Artikel 6 – Middelen

6.1 De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere worden gevormd door:
• a. contributies van leden;
• b. donaties;
• c. subsidies;
• d. sponsorgelden;
• e. schenkingen.

6.2 Ieder lid betaalt een contributie (met uitzondering van bestuursleden), waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 7 – Bestuur

7.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.

7.2 Het bestuur bestaat uit tenminste twee personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien een aantal bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het bestuur toch bevoegd. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig deze statuten is samengesteld.

7.3 De bestuurders worden op voorstel van het bestuur, of op voorstel van tenminste vijf leden, door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. De voorzitter kan door de algemene vergadering ook worden benoemd buiten de leden.

7.4 Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Aanvaarding van het voorzitterschap houdt tevens aanvaarding van het lidmaatschap in.

7.5 De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.

7.6 De bestuurders zijn bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

Artikel 8 – Vertegenwoordiging/volmacht

8.1 Het bestuur alsmede de voorzitter, secretaris en de penningmeester tezamen zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Zij kunnen zich daarbij ook door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

Artikel 9 – Boekjaar/kalenderjaar

9.1 Het boekjaar casu quo verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 10 – Jaarvergadering

10.1 Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van tenminste een balans, financieel verslag waaruit de ontvangsten en uitgaven blijken, die voor rekening en verantwoording van het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur zijn.

Artikel 11 – Algemene vergadering

11.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling of per email.

11.2 Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dat schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

11.3 Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 12 – Stemming

12.1 Alleen leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Niemand kan echter voor meer dan één ander lid als gevolmachtigde optreden.

12.2 Besluiten kunnen alleen worden genomen indien tweederde van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Is hieraan niet voldaan dan kan een tweede vergadering worden belegd na vijf dagen en binnen dertig dagen; in deze tweede vergadering kunnen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden besluiten worden genomen over de onderwerpen van de eerste vergadering, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

12.3 Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en met instemming van de vergadering.

12.4 Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij verkiezingen is diegene gekozen, die meer dan de helft van de stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt, zonodig na een tussenstemming, een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is degene gekozen, die bij die stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

12.5 Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige stemmen. Degenen die blanco of ongeldig stemmen, tellen slechts mee om het quotum vast te stellen.

12.6 Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 13 – Taken bestuursleden

13.1 De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.

13.2 Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen opgemaakt, die in de volgende algemene vergadering worden geagendeerd.

Artikel 14 – Voorstel tot statutenwijziging

14.1 Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

14.2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

14.3 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste tweederde van het totaal aantal leden der vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal stemmen.

14.4 Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van tweederde van de stemmen.

Artikel 15 – Besluit tot statutenwijziging

15.1 Het in artikel 14 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 16 – Statutenwijziging

16.1 Bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel waar de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 17 – Ontbinding

17.1 De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste tweederde van het aantal stemmen in een vergadering waarin tenminste drievierde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Voorts wordt de vereniging ontbonden in de overige in de wet (artikel 2:19 BW) genoemde gevallen.

17.2 Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten in een volgende, tenminste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van tweederde der stemmen.

17.3 Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.

17.4 Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

17.5 Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.

17.6 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: in liquidatie.

17.7 De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een, door de vereffenaars aan te wijzen, natuurlijke of rechtspersoon gedurende tien jaren na de vereffening.

Artikel 18 – Huishoudelijk reglement

18.1 De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het eventuele gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling gewenst is.

18.2 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, dan wel indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een derde gedeelte van de leden der vereniging. De algemene vergadering kan daartoe eerst besluiten nadat het bestuur, als het voorstel tot wijziging niet van haar afkomstig is, de gelegenheid heeft gehad zich over deze wijziging te beraden.

18.3 Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het bestuur.