Disclaimer

SitaWeb streeft er naar dat de informatie op deze website actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden, verouderde informatie of schrijffouten bevat. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze website. Alle informatie op deze website wordt aangeboden ‘zoals het is’ zonder enige garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over geschiktheid voor een bepaald doel of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van deze website of delen daarvan. SitaWeb behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

De complete inhoud van deze site en de verschillende onderdelen ervan (SitaWeb Fotoalbum, K-otic fansite) zijn © 2003-2016 SitaWeb – Officiële Sita Fanclub. Het is verboden de inhoud van deze site te kopiëren, te vermenigvuldigen of te publiceren zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Het nieuws op deze site mag wel worden overgenomen door andere sites op voorwaarde dat er een bronvermelding geplaatst wordt.

Op bovengenoemde, alsmede alle eventueel niet genoemde zaken, is Nederlands recht van toepassing.

Voor aanvragen, vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info AT sitaweb.nl.